Privacyverklaring

Nederhof Zand en Grond BV, gevestigd aan Tauber 21, 2491 DB Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:
https://nederhofzandengrondbv.nl
– Tauber 19
– 2491 DB Den Haag
– +31 703200834

Mw. S. Nederhof is de Functionaris Gegevensbescherming van Nederhof
Zand en Grond BV. Zij is te bereiken via info@nederhofzandengrondbv.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Nederhof Zand en Grond BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@nederhofzandengrondbv.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Nederhof Zand en Grond BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende
doelen:


– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Nederhof Zand en Grond BV analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Nederhof Zand en
Grond BV neemt NIET op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten
over zaken die (aanzienlijke) gevolgen
kunnen hebben voor personen. Het gaat hier
om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of – systemen,
zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Nederhof Zand en Grond BV) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Nederhof Zand en Grond BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig
is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden

Accountgegevens                           2 jaar                Na 2 jaar inactiviteit op het account Verwijderen wij dit.
Eenmalige inlog webshop             1 maand          1 maand na levering goederen worden deze gegevens automatisch verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Nederhof Zand en Grond BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Nederhof Hoveniers blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Derde partijen zijn:

– Abn/Amro

– Software gemak

–  Websiteaanbieder.nl

–  Markant Internet

– Buckaroo

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

We gebruiken de volgende
soorten cookies op onze website:

 – Google Analytics

–  Google Tag Manager

– Remarketing Tag

–  Doubleclick.net

– www.google.com

– Nederhof Zand en Grond BV.nl

Functionele cookies:

–  sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie – het onthouden van producten die je aan het winkelwagentje en de verlanglijst toevoegt tijdens het online winkelen;

–  het onthouden van informatie die je invult op de verschillende pagina’s tijdens het afrekenen
of bestellen, zodat je niet steeds al jouw gegevens opnieuw hoeft in te vullen ;

–  het opsporen van misbruik van onze website en diensten, door bijvoorbeeld een aantal opeenvolgende mislukte inlogpogingen te registreren;

–  het aanbieden van de mogelijkheid om inloggegevens op te slaan, zodat je die niet elke keer
opnieuw hoeft in te voeren.

Voorkeurscookies:

Voorkeurscookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van uw voorkeur of de regio waar u woont.

Analytische cookies:

Om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoek of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt. Bewaren van de analytische gegevens worden voor altijd bewaard.

Advertentie cookies:

Zoals advertentiecookies die zijn bedoeld voor het tonen van relevante advertenties.
Uit de informatie over bezochte websites kunnen persoonlijke interesses worden afgeleid. Daarmee kunnen organisatie hun websitebezoekers bijvoorbeeld gerichte advertenties tonen. Tracking cookies maken het mogelijk om profielen van mensen op te stellen en hen anders te behandelen. Met tracking cookies worden doorgaans persoonsgegevens verwerkt.

Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd. Tijdens uw eerste bezoek aan de website, verschijnt er een banner waarmee we u informeren over het gebruik van cookies. U kunt zelf kiezen welke cookies u accepteert. Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u om de volgende link te raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoontv-en- post/cookies#faq

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Nederhof Zand en Grond BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te
sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@nederhofzandengrondbv.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Nederhof Hoveniers wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Nederhof Zand en Grond BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons of via info@nederhofzandengrondbv.nl.